Znaki nakazu

Znaki nakazu

Wyczyść

Znaki nakazu – znaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci wskazania wymaganego sposobu jazdy oraz obowiązków uczestnika ruchu.

W Polsce znaki nakazu określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393), a zakres ich stosowania załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). Mają kształt koła (z wyjątkiem znaków C-17 „Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”), z błękitnym tłem i białym obrazem (z wyjątkiem C-17). W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42). Wspomniana konwencja dopuszcza także dla znaków nakazu białe tło z czerwoną obwódką, czyli taki sam schemat, jak dla znaków zakazu. Taka kolorystyka obowiązuje np. w Irlandii.

Pod znakami nakazu mogą być umieszczone tabliczki dopuszczające odstępstwa od stosowania się do znaku dla niektórych uczestników ruchu.Na skróty