PROJEKT BADAWCZO-ROZWOJOWY

Erplast Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu przez
Erplast Sp. z o.o. z Bydgoszczy”
Cel projektu: Wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez firmę ERPLAST Sp. z o.o.

Opis projektu:

Projekt polega na wprowadzeniu na rynek innowacyjnego produktu. Zakres działań przewidzianych w ramach tej inwestycji obejmuje zakup środków trwałych, w tym zakupu urządzeń służących do produkcji produktu. Nabycie urządzeń jest niezbędne z punktu widzenia celu projektu, rozpoczęcia produkcji oraz wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu.


W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje osiągnąć następujące wskaźniki produktu i rezultatu:

Wskaźniki produktu:

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji  1 szt. (2018 r.). Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwo wdroży ekoinnowację.
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R 1 szt. (2018 r.).
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 1 szt. (2018 r)
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 przedsiębiorstwo (2018 r.).

Wskaźniki rezultatu:

  1. Liczba wdrożonych wyników prac B+R  1 szt. (2019 r.).
  2. Wzrost przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów (2019 r.).
  3. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych  1 szt. (2019 r. ).
  4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach  3 RJR (2019 r.).

Całkowita wartość projektu: 622 950,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 230 130,00 zł
Wkład własny: 392 820,00 zł