REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.ERPLAST.PL

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy www.erplast.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.erplast.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.erplast.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.;
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
  5. inne przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE

 1. ADMINISTRATOR – podmiot, który ustala samodzielnie cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. ERPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 778) przy ul. Witebskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000487094, REGON: 341507640, NIP: 5542922856, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.169.000,00 złotych;
 2. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za kupno Produktu;
 3. COOKIES – pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu w celu umożliwienia rozpoznania Użytkownika i dostosowania Serwisu internetowego do jego potrzeb;
 4. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej www.erplast.pl umożliwiający utworzenie Konta;
 6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.erplast.pl umożliwiający złożenie Zamówienia;
 7. HASŁO – ciąg znaków, używany podczas logowania do Serwisu internetowego;
 8. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 lat, konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 9. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową, w szczególności składa zamówienie w Sklepie internetowym na zasadach określonych w Regulaminie;
 10. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
 11. LOGIN – identyfikator Użytkownika podawany podczas logowania do Serwisu Internetowego;
 12. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą;
 13. POLITYKA PRYWATNOŚCI – polityka prywatności obowiązująca w Serwisie internetowym, która jest dostępna pod adresem erplast.pl/polityka-prywatnosci;
 14. POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES – polityka wykorzystania plików cookies obowiązująca w Serwisie, która to jest dostępna pod adresem erplast.pl/polityka-wykorzystania-plikow-cookies;
 15. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą, posiadająca zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej (w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej) z zastrzeżeniem, że osoby te zawierają Umowę sprzedaży, która ma dla nich charakter zawodowy, wynikający z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;
 16. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu internetowego;
 17. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy prowadzony pod domeną www.erplast.pl, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą korzystać z kupna Produktów;
 18. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem erplast.pl/sklep;
 19. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – ERPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 778) przy ul. Witebskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000487094, REGON: 341507640, NIP: 5542922856, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.169.000,00 złotych, adres e – mail erplast@erplast.pl, numer telefonu 52 32 990 31.
 20. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 21. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu;
 22. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi elektronicznej;
 23. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający z Serwisu internetowego;
 24. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Serwisie są zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena za kupno Produktu widoczna na stronie internetowej, podana jest w polskich złotych i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena za kupno Produktu widoczna w Serwisie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Sprzedawca informuje Klientów o cenach jednostkowych, promocjach i obniżkach Cen Produktów. Przy informacji o obniżce, uwidaczniana jest informacja o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeżeli Produkt oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – uwidaczniania jest najniższa Cena Produktu, która obowiązywała w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.erplast.pl – 24 godziny na dobę, przez cały rok oraz przez dział handlowy. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji korzystając z opcji chatu dostępnej w Serwisie.
 8. Klient dokonuje zakupu w Sklepie internetowym poprzez dokonanie wyboru Produktów oraz podejmowanie czynności technicznych, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej.
 9. Wybór Produktów dokonywany jest przez Klienta poprzez dodanie ich do zawartości koszyka.
 10. Do momentu złożenia zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Produktów.
 11. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta.
 12. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia, co zostaje potwierdzone przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed zakończeniem procesu zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w procesie składania zamówienia uniemożliwia nabycie Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Wysłanie przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 14. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e – mail zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz potwierdzenie otrzymania Zamówienia.
 15. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub dokonania Zamówienia w przypadku płatności przez system przelewy24 lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 16. Czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie w zależności od zamówionych Produktów i ich stanu magazynowego.
 17. Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15:00, soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia powoduje związanie Klienta Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości
  e – mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. formularz odstąpienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.
 1. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e – mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Każda Umowa Sprzedaży jest potwierdzona dowodem zakupu (faktura VAT), która jest dołączana do Produktu i/lub wysyłana pocztą elektroniczną na adres e – mail Klienta podany w Formularzu zamówienia.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia możliwość płatności za pobraniem (przy odbiorze Zamówienia), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 oraz przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o numerze 67 1020 1462 0000 7202 0289 0325. W tytule przelewu należy wskazać dane podane w formularzu podsumowującym Zamówienie.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany po jego opłaceniu.

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY TRANSPORTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, ustalane są podczas procesu składania Zamówienia i są one uzależnione od sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy wpływa czas przygotowania Produktu do wysyłki, odległość do pokonania do punktu dostawy oraz czas transportu przez przewoźnika.
 3. Czas przygotowania Produktu do dostawy jest ustalany indywidualnie w zależności o zamówienia w dni robocze od momentu zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Sprzedawcy.
 4. Czas dostawy Produktów przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym w dni robocze od momentu nadania przesyłki
 5. Zakupione Produkty zostają doręczane za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego po wcześniejszym kontakcie e – mailowym lub telefonicznym.

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji:
 1. produkty oferowane w Serwisie internetowym posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. okres gwarancji jest zgodny z kartą gwarancyjną i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta;
 3. dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu;
 4. dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat Produktów objętych gwarancją, dane dotyczące okresu trwania i warunków gwarancji, uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji zawiera karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub udostępniona w Serwisie internetowym;
 5. gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w Ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w § 10 z mocy prawa.
 1. Reklamacja:
 1. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w Ustawie o prawach konsumenta;
 2. wyłączone jest dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi przez Klientów będących Przedsiębiorcami;
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności
  Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy;
 4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: erplast@erplast.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy;
 5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;
 6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt;
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania;
 8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;
 9. Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową);
 10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:
  1. pokrywa koszty wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu;
  2. pokrywa koszty naprawy oraz ponownego dostarczenia Produktu;
  3. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o obniżeniu ceny;
  4. w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 – zwraca im cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy;
 11. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Serwis oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres Sprzedawcy.
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i terminie wykonania
  prawa odstąpienia od umowy i wzorze formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jej dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty dostawy Produktu do Sprzedawcy.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie;
  2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części;
  3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżel
  5. przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  6. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10 Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu
  aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
 6. Przedsiębiorcy nie przysługuje uprawnienie do zwrotu Produktu ani odstąpienia od Umowy poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 10
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych;
  2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową;
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
  4. zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 11
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu;
  2. prowadzenie Konta w Sklepie;
  3. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę;
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji;
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę;
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu
  5. wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. przeglądarka internetowa;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: erplast@erplast.pl.
 2. W wiadomości e – mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e – mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 14
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta);
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: erplast@erplast.pl lub poprzez usunięcie Konta;
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);
  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 15
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.erplast.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Sprzedawcy . Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia
  jakiejkolwiek zawartości strony www.erplast.pl bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.erplast.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.erplast.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.erplast.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.;
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution).
 6. Regulamin wchodzi w życie począwszy od dnia 02.05.2023r.