Wsparcie UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

nr umowy: POIR.03.04.00-04-0123/20-00
tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla ERPLAST Sp. z o.o.


opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu SA.57015 (2020/N)


beneficjent: ERPLAST Sp. z o.o.
wartość projektu: 333.443,31 zł
cel projektu: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielana jest dotacja
okres realizacji projektu: 01 lipca 2020 – 30 września 2020