POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkowniku!

Twoja prywatność jest dla nas priorytetem, dlatego chcemy, abyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Poniżej przestawiamy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych. które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.erplast.pl jest ERPLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 778) przy ul. Witebskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000487094, REGON: 341507640, NIP: 5542922856, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.169.000,00 złotych, zwany dalej: Administratorem.
 2. Wszelkie pytania, wnioski lub żądania dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę lub związanych z nimi praw osób, których dane dotyczą, należy kierować pisemnie na adres Spółki lub adres poczty elektronicznej: erplast@erplast.pl.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej: RODO.
 4. Definicje wykorzystane w ramach niniejszej polityki prywatności znajdują się Regulaminie dostępnym na stronie www.erplast.pl.

§ 2
Rodzaj przetwarzania danych osobowych, cel i zakres zbierania danych

 1. W ramach korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego, Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć może być niezbędne w celu skorzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego. Brak ich podania spowoduje niemożność skorzystania z danej usługi.
 2. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty
  e – mail, telefonu, SMS – ów bądź poczty tradycyjnej w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego i przestrzegania Regulaminu.
 3. Użytkownik ma możliwość skorzystania z zakupu produktów za pośrednictwem Serwisu internetowego jako zarejestrowany Użytkownik, jak również jako niezarejestrowany Użytkownik.
 4. W celu zarejestrowania się w Serwisie internetowym, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny. Podaje on dane osobowe konieczne do założenia konta, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz hasło.
 5. Jeżeli podane zostaną nieprawdziwe bądź niepełne dane osobowe, niektóre Usługi mogą pozostać niedostępne dla Użytkownika.
 6. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego, zarejestrowany i zalogowany Użytkownik podaje obowiązkowe dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy), a niezarejestrowany Użytkownik dodatkowo jeszcze adres e – mail. Niepodanie powyższych danych skutkuje niemożnością realizacji zamówienia.
 7. Jeżeli Użytkownik wyraża chęć otrzymania faktury VAT, podaje on dane firmy (nazwa, adres, nr NIP). Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wystawienia faktury, a niepodanie ich skutkuje niemożnością uzyskania faktury.
 8. Dane osobowe, które Użytkownik powierza Administratorowi, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
  1. w celu korzystania z Serwisu internetowego,
  2. w celu kontaktowania się z Użytkownikami,
  3. w celu realizacji złożonego zamówienia w zakresie danych osobowych,
  4. w celu obsługi reklamacji, realizacji zwrotów,
  5. w celu rozwijania i doskonalenia Serwisu internetowego,
  6. w celu egzekwowania przestrzegania Regulaminu,
  7. w celu umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, m. in. w celu umożliwienia Użytkownikom wyrażania Opinii i wystawiania Ocen,
  8. w celach statystycznych i archiwizacyjnych,
  9. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych,
  10. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m.in. z przepisów podatkowych i rachunkowości,
  11. w celach marketingowych oraz w celach związanych z personalizowaniem prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej (gdy zostanie wyrażona na to zgoda).
 9. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dla celów marketingowych polega m.in. na prowadzeniu działań związanych z marketingiem produktów, usług i innych świadczeń, przesyłaniu newslettera, powiadomień push lub wiadomości sms z informacjami o ofertach bądź treściami stanowiącymi informacje handlowe przesyłane drogą elektroniczną.

§ 3
Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu, a w szczególności do:
  1. podmiotów realizujących dostawę Produktów;
  2. dostawców systemów płatności;
  3. biura księgowego;
  4. hostingodawcy;
  5. dostawcy oprogramowania uniemożliwiającego prowadzenie działalności;
  6. podmiotów zapewniających system mailingowy;
  7. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Serwisu.
 1. Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania danych albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
 2. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba, że:
  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów;
  2. użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 1. W przypadku przekazania danych osobowych innym podmiotom, Administrator zobowiązuje ich do zachowania wymaganych przez prawo zabezpieczeń i procedur związanych z ochroną danych osobowych Użytkowników.
 2. Możliwe jest przekazanie danych osobowych Użytkownika poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
  4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

§ 4
Prawa Użytkowników

 1. Użytkownikom przysługują następujące prawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie – (prawo dostępu do danych) na podstawie złożonego wniosku Administrator przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo uzyskania kopii danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem;
  3. prawo do sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych – na podstawie wniosku Administrator sprostuje dane osobowe, które są nieprawidłowe i uzupełni niekompletne dane;
  4. prawo do usunięcia danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator usuwa dane osobowe w przypadku, w którym nie mają zastosowania wyjątki wskazane w RODO oraz gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane bądź przetwarzane;
   • gdy osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody i nie ma innej podstawy prawnej),
   • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora bądź osobę trzecią oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego z art. 8 ust. 1 RODO;
   • dane muszą zostać usunięte, aby wywiązać się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie unijnym lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie złożonego wniosku Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych – na podstawie złożonego wniosku osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła Administratorowi i które jej dotyczą oraz ma prawo przesłać je innemu administratorowi (jeżeli nie mają zastosowania wyjątki wskazane w RODO oraz przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody bądź umowy i w sposób zautomatyzowany);
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane w celach marketingowych, może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w tym celu;
  8. prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania – osoba, której dane dotyczą i której dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na tej podstawie;
  9. prawo wycofania zgody – osoba, której dane dotyczą i są przetwarzane na podstawie na podstawie tej zgody może ją w każdej chwili wycofać;
  10. prawo do skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych – osoba, której dane dotyczą i która uważa, że są one przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e – mail na adres: erplast@erplast.pl.
 2. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5
Dodatkowe informacje

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania stosunku umownego oraz po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe będą również przetwarzane w sposób adekwatny i przez okres konieczny do realizacji celu w jakim zostały zebrane od Użytkowników. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 3. Serwis internetowy gromadzi także anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Administrator analizuje gromadzone dane, korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby.
 4. Stosownie do potrzeb Usługodawca może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani w ramach Serwisu
 5. W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: erplast@erplast.pl

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przez ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujący przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.