POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ERPLAST.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest Erplast Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem ul. Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000487094, o kapitale zakładowym w wysokości 1.169.000 PLN (opłacony w całości), REGON 341507640, NIP 554-292-28-56 oraz adres poczty elektronicznej: erplast@erplast.pl – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu Internetowego.

3. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć: wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres IP, lub inne identyfikatory internetowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii np. dane o lokalizacji.

4. Pod pojęciem przetwarzania danych należy rozumieć: wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie, usuwanie.

5. W związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego, Administrator zbiera dane osobowe Usługobiorców w zakresie koniecznym do świadczenia Usług Elektronicznych oferowanych w ramach Serwisu, a także zbiera informacje o aktywności Usługobiorców w Serwisie. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

6. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie umów o świadczenie usług elektronicznych jest dobrowolne. Podobnie, związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne. Jednak, w przypadku zawierania z Administratorem umów o świadczenie Usług Elektronicznych, niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w Serwisie Internetowym danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Ponadto, czasami podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych).

7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

8. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i aby mógł to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

9. Administrator zapewnia, że nie planuje świadomie zbierać danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia. Zakres zebranych danych osobowych nie obejmuje wieku tych osób.

§ 2 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej.

3. Dane osobowe Usługobiorcy są zbierane w następujący sposób:

a) Usługobiorca osobiście podaje dane np. podane e-maila w procesie zapisywania się do Newslettera;

b) Automatycznie, podczas korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu (np. pozyskanie danych za pomocą plików cookies lub innych podobnych technologii);

§ 3 PRZETWARZANIE DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.

2. Dane osobowe przetwarzane są w szczególności w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z oferowanych w Serwisie usług elektronicznych w zakresie określonym Regulaminem Serwisu Internetowego. Ponadto, dane osobowe przetwarzane są także w związku z kierowaną do Administratora przez Usługobiorcę w różnych sprawach korespondencją.

3. Dane osobowe przetwarzane są również w związku z wykonywaniem przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym polegających na przekazaniu danych odpowiednim organom państwowym).

4. W ramach procesów rekrutacyjnych, oczekujemy  przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym, nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, informacje te nie będą wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym ani w żadnych innych celach. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy;

b) przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. W związku z prowadzoną działalnością,  zbieramy dane osobowe także np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. Tak zbierane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane,  przy zapewnieniu ich odpowiedniej ochrony.

6. Ponadto, Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach:

Cel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych 
Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. o świadczenie usługi w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umówArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO- wykonanie umowy.
Marketing bezpośredni (tj. usług i towarów własnych Administratora)Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych np. prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych, przekazanie danych uprawnionym podmiotom (np. policja, prokurator)Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, analiza aktywności Usługobiorców podczas korzystania z Serwisu, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług przez Administratora (cele statystyczne i analityczne), rozpatrywania korespondencji kierowanej do Administratora przez Usługobiorcę lub w celu innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciejArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

7. Ponadto, dane osobowe Usługobiorców zapisywane są w tzw. dzienniku logów tj. programie, który w chronologiczny sposób zapisuje informacje o działaniach podejmowanych w obrębie Serwisu. Z tak zapisanych informacji Administrator korzysta w celach związanych ze świadczeniem usług elektronicznych na rzecz Usługobiorców (podstawą prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO, w celach zarządzania Serwisem, w celach statystyczno-analitycznych (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO), a także w celu realizacji zasady rozliczalności jeśli chodzi o ochronę danych osobowych (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO).


§ 4 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zasadniczo, dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż wymaga tego realizacja celów dla których były zebrane. Przepisy prawa mogą jednak wymagać od Administratora dłuższego przechowywania. I tak, dane osobowe przetwarzane są przez następujące okresy czasu:

a) Obowiązywania umowy zawartej z Administratorem;

b) Do czasu cofnięcia zgody przez Usługobiorcę (gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o zgodę Usługobiorcy);

c) Rozpatrywania kwestii skierowanej do Administratora przez Usługobiorcę, a w tym dane osobowe przetwarzane są tak długo jak jest to niezbędne do załatwienia sprawy z którą Usługobiorca zwrócił się do Administratora ;

d) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; w przypadku danych przetwarzanych do ceków statystycznych z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, dane te będą usuwane po maksymalnie 50 miesiącach

e) Wskazany w przepisach prawa, gdy przepisy te nakładają obowiązek przetwarzania danych osobowych;


Administrator informuje jednocześnie, że wskazany wyżej czas przetwarzania danych osobowych może być przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony przez roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Zaś po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 5 ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Administrator zapewnia, iż nie przekazuje danych osobowych podmiotom do tego nieuprawnionym. Co do zasady Administrator bez zgody Usługobiorcy nie udostępnia danych osobowych. Mając jednak na uwadze, że świadcząc usługi w ramach Serwisu Administrator posługuje się podwykonawcami tj. podmiotami zewnętrznymi (wskazanymi w ust. 4 poniżej) dane osobowe udostępniane są podwykonawcom Administratora jeśli udostępnienie związane jest ze świadczeniem przez Administratora usługi na rzecz Usługobiorcy. A ponadto, dane są udostępniane również podmiotom trzecim jeśli przepisy prawa nakładają na Administratora obowiązek do udostępnienia tych danych osobowych (np. organom ścigania).

2. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

3. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4. Dane osobowe Usługobiorców Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi);

b) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna),


§ 6 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZWA EOG


1. Zasadniczo Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego (tj. zgodnego z przepisami prawa) stopnia ochrony w tym zakresie. Podkreślamy jednak, że w każdym wypadku umowa jaką Administrator zawiera z podwykonawcą spoza EOG zobowiązuje go do poufności i do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w niezbędnym dla osiągnięcia celu zakresie., a przetwarzanie zgodne jest z RODO. Administrator w tym miejscu informuje, że niektórzy spośród jego podwykonawców np. Google, Facebook i inne portale społecznościowe mogą posiadać siedzibę poza terytorium EOG.

2. Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.


§ 7 MARKETING I PROFILOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych polega w szczególności na prezentacji treści reklamowych nieodpowiadających preferencjom Usługobiorcy (reklama tradycyjna) oraz podejmowaniu innych działań (w tym marketing bezpośredni).

2. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO. Dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Administrator nie stosuje reklamy targetowanej (tj. reklamy odpowiadającej preferencjom Usługobiorcy), ani nie dokonuje profilowania przy wykorzystaniu automatycznego przetwarzania danych.

§ 8 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Usługobiorcy przysługują następujące prawa:

1. Prawo do bycia informowanym o tym kto, w jakich celach, jakiego rodzaju dane osobowe Usługobiorcy przetwarza, komu te dane są udostępniane, przez jaki okres dane są przetwarzane, prawach jakie Usługobiorcy przysługują jako podmiotowi danych osobowych, jakie jest źródło danych (jeżeli dane nie pochodzą bezpośrednio od Usługobiorcy), czy dane podlegają procesom podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz czy są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

2. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

3. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – które można zgłosić Administratorowi w jakikolwiek sposób – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadniony interes administratora (np. cele analityczne, statystyczne – a w tym profilowanie). Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

7. Aby usprawnić obsługę  żądań/wniosków prosimy w miarę możliwości precyzyjnie wskazać, czego dotyczy żądanie/wniosek, np.: z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.); jakiego  przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, jakiej aktywności w Serwisie); jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się  o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona przez Administratora w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu,  Usługobiorca zostanie poinformowany o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź udzielana jest przez Administratora w formie pisemnej, chyba że żądanie/wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. W razie wątpliwości, co do tożsamości osoby składającej żądanie poprzez e-mail Administrator zastrzega możliwość weryfikacji tożsamości.


§ 9 FORMULARZE KONTAKTOWE

1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Usługobiorcą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Usługobiorca może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

§ 10 COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1. Serwis Internetowy korzysta z plików cookies oraz z podobnych technologii. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Usługobiorcy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia Usługobiorca korzysta). Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

a) ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Usługobiorcy;

b) w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości Usług Elektronicznych.

c) w celach analityczno-statystycznych;

3. Korzystając z Serwisu Internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki w zakresie prywatności pliki cookies będą zapisywanie w pamięci urządzenia Usługobiorcy. Ponadto, korzystając z Serwisu, Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie plików cookies i podobnych technologii w pamięci urządzenia Usługobiorcy oraz na korzystanie z nich – przez Administratora. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a więc może być w każdej chwili wycofana.

4. Informujemy, że za pomocą technologii cookies zbierane są wyłącznie tzw. dane eksploatacyjne, nie są natomiast zbierane dane osobowe bezpośrednio identyfikujące Usługobiorcę tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Mianowicie, dane osobowe jakie mogą być uzyskiwane za pomocą plików cookies i podobnych technologii to: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach Serwisu, data i godzina korzystania z Serwisu, rozdzielczość ekranu, geolokalizacja, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.

5. Dane osobowe jakie są uzyskiwane za pomocą plików cookies (i podobnych technologii) przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – w celach prowadzenia marketingu własnego, na potrzeby dopasowania treści Serwisu, dla dokonywania analiz i badania ruchu na stronach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, w celu dochodzenia praw i roszczeń.

6. Zgodę na instalowanie plików cookies Usługobiorca możne cofnąć poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Usługobiorca ma także możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w niżej podany link). Administrator zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge


8. Administrator informuje, że pliki cookies zbierane w celach analityczno – statystycznych zbierane są także przez niektórych z podwykonawców, którym Administrator zlecił świadczenie takich usług (np. Google Inc. z siedzibą w USA).

9. Administrator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat narzędzi stosowanych przez Administratora. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności danego podwykonawcy. 

a) GOOGLE ANALYTICS: Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin Serwisu przez Usługobiorców (m.in. wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google Inc. dotyczące usługi Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Adresy IP są anonimizowane, aby nie było możliwe ich przyporządkowanie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. Informujemy, że Usługobiorca może w każdej chwili zablokować w łatwy sposób udostępnianie Google Inc. informacji o swej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu Usługobiorca możne zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Administrator zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego. Dane statystyczne usuwane są w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach.

b) GOOGLE ADS: Administrator może korzystać z technologii remarketingu oferowanej przez Google, w tym narzędzi Google Ads, które pozwalają na zarządzanie kampaniami reklamowymi. Dzięki tym narzędziom można ponownie rozpoznać urządzenie Usługobiorcy na innych stronach internetowych, które są częścią sieci reklamowej Google oraz jego partnerów, a następnie wyświetlać takiemu Usługobiorcy reklamy dopasowane do jego potencjalnych zainteresowań. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Ads. Więcej informacji o personalizacji reklam w Google można uzyskać pod linkiem: https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl.


§ 11 PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE ADMINISTRATORA

1. Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin). Podane przez Usługobiorców – w ramach profilu Administratora – dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia Usługobiorcy usługi informowania o aktywności Administratora w ramach tego profilu (podstawą jest wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. B) RODO), a także w celu promowania wydarzeń, usług i produktów własnych ( podstawą jest uzasadniony interes Administratora, art. 6 ust. 1 lit. F) RODO).

2. Administrator informuje, że może korzystać w Serwisie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Serwis Internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy w portalu Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com:https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Pod powyższym linkiem znajduje się również więcej informacji o celach i zakresie zbierania oraz przetwarzania danych osobowych przez Facebook.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy Serwisu Internetowego Administratora oraz innej aktywności Administratora, o której mowa w niniejszej Polityce.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy z wykorzystaniem danych wskazanych na pierwszej stronie niniejszej Polityki.

3. Niniejsza Polityka Prywatności jest systematycznie weryfikowana i jeśli zachodzi ku temu potrzeba – również aktualizowana. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, Administrator publikuje nową wersję polityki prywatności na tej stronach Serwisu.

4. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 25.05.2018 r.


Zarząd Erplast Sp. z o.o.

KONTAKT

ul. Witebska 27
85-778 Bydgoszcz