Realizacje

S3 (dwa odcinki) Rzęśnica – Miękowo

Zgodnie z kontraktem należy zaprojektować oraz wybudować drogę ekspresową S3 na odcinku od km 5+400 (wg kilometrażu lokalnego dotychczas wykonanego Projektu Budowlanego obwodnicy Brzozowa) do km 61+793 (wg kilometrażu przyjętego w dotychczas wykonanej Koncepcji Programowej), w granicach opracowania projektowego. Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w PFU, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty:

drogę ekspresową o nawierzchni podatnej;
zapewnienie ciągłości istniejącej DK3;
węzły drogowe: „Brzozowo”, „Przybiernów”, „Babigoszcz”;
budowę mediów dla układu docelowego MOP II wraz z uzyskaniem nowej decyzji Środowiskowej na MOP II;
budowa MOP I „Przybiernów” w lokalizacji zgodne z DUŚ oraz Koncepcją Programową, tj. ok. km 45+460 – 45+590 strona prawa oraz ok. km 45+460 – 45+580 strona lewa;